Son un reloxo que parou á hora do crime

Son un reloxo que parou á hora do crime
escoitando burros amarrados a portas sen escopeta
e os sorbos dos cafés duns e doutros
mentres eructan
anacos de terra e rosario de oliveira
Mártir de ceo por peito
co berce como chan
e o peixe como insignia das miñas chaves
cruzo ríos sen azucre
para pícnics sen balas
Non me aburro, non
teño pratos para cociñar lentellas
teño horas para rezar
e un parque, no centro da cidade, onde o atún é libre
Non teño cicatrices, non
Exilieime por 30 moedas en Kuwait
por 20 en Dubai
por xogar ás cartas
por xantar en mesas con cadeira
por ser neto
e escoitar á miña nai
chorar nos entullos das baldosas mal ordenadas
e non sorrir no po proscrito dunha tenda de campaña
E se tanto te preocupa
por que non preguntas polos dedos que nos faltan
por que non buscas os postizos
cos que
enxugar as balas
e converter os arames
en libros
escritos no ventre dunha multitude
asinados con flores pintadas sobre zapatos
neste, noso século
herdeiro
dun meu pai que é doutor
con casa de tellado vermello
Un pai que toca o laude
que ama
que amou
que escribiu o seu primeiro poema de amor co mexo da cama
e unha nai que toma café e deixa as borras
e ama
e amou
Entón, como pretendes que me crean cando digo que son palestino?
Que suspendín no exame de ingreso
… proba de nivel de idioma
Describa, en máis de 200 palabras
e menos de 250
o seu fogar
campo/cidade
E sabes que non minto
Non sei preparar garavanzos sen machucar cebolas
Vivo nun mukhaiem, nun campo de refuxiados!
Nunca vivín na cidade
O campo só o visito para roubar laranxas ou bater olivas
O mukhaiem é o único que coñezo
Non é unha aldea, non é unha cidade
Está aí, no medio
Sen edificios de ladrillo decorado
Sen hortas
Sen fiestras con vistas
Sen sementes de pratos de lentellas
O mukhaiem é un graffiti
sen cores
a dabka sen música nin movemento
Por iso
sempre, levo un boli no peto da camisa
para debuxar pasteis de limón onde me pete
e copiar nos exames
de encrucillados e carné de sodoku

English translation: I am a watch that stopped at the time of the crime

I am a watch that stopped at the time of the crime
listening to donkeys bound to doors without rifle
and the sips of coffees of one and all
while they belch
pieces of land and olive rosary
Martyr of heaven for chest
with the cradle as floor
and the fish as emblem of my keys
I cross rivers without sugar
for picnics without bullets
I don’t get bored, not
I have dishes to cook lentils
I have hours to pray
and a park, in the city centre, where the tuna is free
I do not have scars, not
I went into exile for 30 coins in Kuwait
for 20 in Dubai
for playing cards
for having lunch on tables with chair
for being grandson
and listen to my mum
cry on the rubble of the untidy floor tiles
and not smile on a tent’s proscribed dust
And if worries you much
why don’t you ask for the fingers that we miss
why don’t you search the false ones
with which
wipe away the bullets
and turn the wire
into books
written on the belly of a multitude
signed up by flowers painted on shoes
in this, our century
heir
of my father the doctor
with a red roof’s house
A father that plays the lute
that loves
that loved
that wrote his first love poem with bed’s piss
and a mother that drinks coffee and leaves the dregs
and loves
and loved
Then, how you pretend them to believe me when I say I’m Palestinian?
That I failed the entrance exam
… language level test
Describe, with more than 200 words
and less than 250
your house
country/town
And you know I don’t lie
I don’t know to prepare chickpeas without crushing onions
I live in a mukhayyam, in a refugee camp!
I’ve never lived in a city
I only visit the country to steal oranges or to shake olives
The mukhayyam is the only thing I know
It’s not a village, it’s not a city
It’s there, in between
Without decorated brick buildings
Without orchards
Without windows with views
Without lentil’s seeds dishes
The mukhayyam is a graffiti
without colours
the dabka with neither music nor movement
For that
always, I carry a pen on the shirt’s pocket
to draw lemon cakes wherever I feel like
and cheat on the exams
of crosswords and sodoku’s ID

http://www.riwayya.com/son-un-reloxo-que-parou-a-hora-do-crime/

Miral Ayyad canta a Palestina

Miral Ayyad, foto posta de sol

No mundo árabe, son varios os concursos de televisión que son quen de unir toda unha casa fronte á televisión. En Palestina estes programas tamén son un éxito, sobre todo despois de que Mohammad Assaf, de Gaza, gañase a edición de Arab Idol en 2013. Mais o éxito do cantante non é algo illado e descoñecido en Palestina, onde a música, da man da poesía, é habitual para expresar amor e guerra, paz e desamor.

Entre as últimas voces poéticas saídas de Palestina está a de Miral Ayyad, que gañou o concurso ao mellor talento convocado pola axencia palestina Ma’an. Miral ten doce anos e vive en Abu Dis, en Xerusalén Oriental, e coa súa versión dos feitos diarios no seu país, trata de dar vida ás crianzas palestinas dunha beira e máis da outra.

Amais de cantar, gravou un vídeo coa canción «Teño unhas cousiñas que dicir», na que saen imaxes que reflicten o que conta coas súas palabras: Cisxordania e Gaza son partes de Palestina e o mundo semella ignorar a súa existencia, e o feito de que entre a súa xente tamén soe a música, non só o son de bombas e lamentos.

Conta que, mentres gravaban en Belén algún turista achegóuselle e admirou o seu talento. Algo que a anima a seguir cantando e que permite a Palestina seguir amosándose ao mundo e que este vexa que outras cousas hai alí.

 

Grafitando libros

Grafitando libros, Sermos Galiza

Hai non moitos anos, Suad Amiry, unha recoñecida arquitecta palestina presentábase no Palfest, o festival de poesía de Palestina, escusando a súa intervención por falar noutro idioma que non era o seu e por cumprir un papel que non era o propio. Aquel día presentaba unha novela que narraba a viaxe que ela mesma fixera cun rapaz palestino para chegar ao outro lado do valado e conseguir así traballo. As descricións, os seus xestos, os risos e a complicidade co baño turco onde se celebrou o evento, axudaron a acompañala a ela, e a Murad, nunha aventura. Sentada nun alto onde apenas chegaba a luz, recitou como se fose unha encantadora de contos. Admitiu que o feito de poder falar en máis dunha lingua permitíalle berrar en máis idiomas, ou mesmo estar calada noutros tantos. Recoñeceu que mentres non se escriben sete libros, un non é escritor, e cedeu a palabra a outros poetas que falaron de amor, de guerra, de acne ou de tetas, porque a escrita permite deambular por diferentes mundos. Admirei aquela presentación, como tantas outras ás que asistín en Palestina, e seguín lendo á Amiry, pensándoa non escritora, mais contadora; e imaxinando esas bolsas de plástico ateigadas cos corpos das tías de Najwan Darwix, no que podería ser o escaparate dun paso fronteirizo onde pedir os documentos á poeta negra, árabe e muller, se importar a orde; mentres aínda hai quen pensa que nós non ensinamos vida, e que escribir, ou ler, porque unha e outra veñen sendo o mesmo, dependendo da postura do libro, nin son armas nin son futuro.